Privacy Policy

De watersportvereniging Anna Paulowna (hierna: de WVAP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven, over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, in onze (leden)administratie.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen, en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De WVAP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is, tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijk toestemming, als wij deze nodig zouden hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden, waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WVAP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens van de leden

Persoonsgegevens van de leden worden door de WVAP verwerkt in het kader van een lidmaatschapsovereenkomst voor:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie en/of uitnodigingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstellingen(en) vraagt de WVAP de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam;
 • Adres, Postcode, Woonplaats, Land;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht, geboortedatum;
 • Type boot.

Uw persoonsgegevens worden door de WVAP opgeslagen ten behoeve van boven genoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is, dat de Politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen, en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen, welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De WVAP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de WVAP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van onze persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Uw heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of een deel daarvan, door ons verstrekt aan partijen, waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van Privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vagen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Watersport Vereniging Anna Paulowna

Kerkweg 2A

1761 JD Anna Paulowna

Mail: secretaris@WVAP.nl