De vereniging en privacy policy

 

Het postadres van de vereniging is:

Watersport Vereniging Anna Paulowna
Postbus 26
1760 AA Anna Paulowna

Het bankrekeningnummer:

Rabo-bank NL47 RABO 0303171642 BIC: RABONL2U

ING-bank   NL04 INGB  0003597387 BIC: INGBNL2A

Website : www.wvap.nl

Email     : secretaris@wvap.nl

Jachthaven: Van Ewijcksluis, Binnenhaven Tel:0223531667

Jachthaven: Oude Veer,          Kerkweg         Tel:0223531755 

Bestuur:

Voorzitter: Dhr. Th.J.M. de Zwart    voorzitter@wvap.nl

Secretaris: Mevr. J. Ulrich van Hoof    secretaris@wvap.nl

Penningmeester: Dhr. A.C Hooyschuur   penningmeester@wvap.nl

Havencommissaris Ewijcksluis: P. Jacobs

Havencommissaris Oude Veer: Dhr. L. Planting

Havencommissaris Oude Veer: Mevr. A.P.M. Mosch-Leijen

Ledenadministratie: Mevr. A.P.M. Mosch-Leijen

Webmaster: Dhr. R.F. Hendriks    webmaster@wvap.nl

Redactie clubblad: Dhr. H. van Baaren    redactie@wvap.nl

 

Ligplaatsen. 

Voor het aanvragen, of op zeggen, van een ligplaats kunt u zich richten tot een van onze havencommissarissen.

Deze zijn op zaterdag aanwezig. Dit geldt voor beide jachthavens:

Anna Paulowna (s’ochtends)  en Van Ewijcksluis (s’middags).

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties stuur uw email naar:  secretaris@wvap.nl

Privacy Policy
De Watersport Vereniging Anna Paulowna (hierna: de WVAP) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in onze (leden)administratie.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De WVAP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig zouden hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als WVAP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van de leden.

Persoonsgegevens van de leden worden door de WVAP verwerkt in het kader van een lidmaatschapsovereenkomst voor :

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie en/of uitnodigingen;
 • De aanmelding als lid bij het Watersportverbond.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt de WVAP de volgende persoonsgegevens van u :

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
 • Adres; Postcode; Woonplaats; Land
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht; Geboortedatum;
 • Type boot

Uw persoonsgegevens worden door de WVAP opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens, die u aan ons geeft, verstrekken wij in het kader van het lidmaatschap van de WVAP bij het Watersportverbond door aan het verbond.

Wij geven verder nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met het Watersportverbond maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De WVAP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de WVAP van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door het Watersportverbond. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Watersport Vereniging Anna Paulowna

Postbus 26

1760 AA Anna Paulowna

secretaris@wvap.nl